1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง


 

นางทิพวัน เกตุสิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.นุชนาถ ดีสุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจุตรวัลย์  ศรีทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพัชรา  สุขกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวกอบกุล คุณสมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวัชรินทร์  กว้างขวาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางจุฬาภรณ์  งามกิ่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายนิวัฒน์  คงคำลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
น.ส.สิริวรรณ  มีปาลาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานน.ส.วิภาดา ทรวงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


            -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางนิลุบล  ทองหยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.มัญชรี  จันทคล้าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.อัญญ์สิริญ  กัญญาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินนางปิยธิดา จันทร์เต็ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางจุฑาทิพย์ ยืนยง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  บุคลากร

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting