1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งแรก พ.ศ.2564


วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งแรกและกล่าวเปิดประชุม โดยมีนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ชั่วคราว) และ นายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขต 1 ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ชั่วคราว) และนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ กล่าวปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นางนภาพร ไกรกังวาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขต 2

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

2. นายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขต 1

ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

3. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล

ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สภาเทศบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting