1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2557 – 2559 ) โดยมีผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนได้เสนอโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติบรรจุในแผนพัฒนาสามปี และตรงความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ในการประชุมเวทีประชาคมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค จากคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางกาญจนา ชินนาค อาจารย์ระดับ 7 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนและการมีส่วนร่วมของประชาคมกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล และอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้มาร่วมสังเกตุการณ์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

  กองวิชาการและแผนงาน
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting