1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริการประชาชน_หน้าหลัก

- การแจ้งเกิด (กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
- การแจ้งตาย (กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
- การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งเข้า/แจ้งย้ายออก/แจ้งย้ายปลายทาง)
- การทำบัตรประชาชน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
- การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
- การขอหมายเลขประจำบ้าน
- การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ

- การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 
- กาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การจัดเก็บภาษีป้าย

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-

- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 130 ประเภท (ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต)
- การขออนุญาตจัดตั้งตลาด  (ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต)
- การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
 
Secured by Siteground Web Hosting