1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี2564  “การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด” พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างความตระหนักถึงผลของการค้ายาเสพติด โทษของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้นำผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล  มาร่วมเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากดาบตำรวจชาญชัย ชารีชุม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม และครูตำรวจแดร์ และดาบตำรวจณัชพล ผลดำเจริญ   ผู้บังคับหมู่ฯ วิทยากรสอนป้องกันยาเสพติดและครูตำรวจแดร์ จากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting