1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร่วมประชุมรับฟังโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ร่วมประชุมรับฟังโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวันทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ และประเมินระดับคุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพตนเอง การรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยนางศุภลักษ์ ธนธรรมสถิต และคณะผู้วิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting