1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริการขั้นพื้นฐาน

การให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

การจัดเก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลมีรถเก็บขยะอัดท้ายา จำนวน 5 คัน รถคอนเทรนเนอร์จำนวน 1 คัน รถเข็นเล็กบรรทุกขยะ จำนวน 25 คัน
จัดเก็บขยะวันละ 2 เที่ยว ปริมาณของขยะเท่ากับ 50 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ 30-40 ตัน/วัน
มีถังขยะรองรับขยะ จำนวน 1,200 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนน จำนวน 31 คน เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ จำนวน
23 คน เจ้าหน้าที่ชุดโยธา จำนวน 21 คน

ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
เทศบาลมีที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 197 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนผดุง ห่างจากเขตเทศบาล 19 กิโลเมตร

ตลาดสดเทศบาล
เทศบาลมีตลาดสด 2 แห่ง

ตลาดสดเทศบาล 1
ตั้งอยู่ถนนเกษมสุขห่างจากจากเทศบาล 500 เมตรพื้นที่อาคาร 84x36 เมตร รวมพื้นที่นอกอาคาร 89x41 เมตร 
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 9 คน ทำความสะอาดวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ล้างทำความสะอาดตลาดสดสัปดาห์ละ 
2 วัน คือวันจันทร์ และวันศุกร์ มีการกำจัดหนูและแมลงทุกเดือน


ตลาดสดเทศบาล 2
ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 5 ห่างจากเทศบาลประมาณ 1,500 เมตร มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 คน
ล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ลาน คสล. และลานจอดรถ

อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดสดเทศบาลเป็นสถานที่จอดรถประจำทาง เป็นเขตสัมปทานของเอกชน
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 3 คน ทำความสะอาดช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00-13.00 น. และช่วงบ่าย
เวลาประมาณ 13.00-20.00 น.

การดับเพลิง
มีจำนวนบุคลากรประมาณ 40 นาย และรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน น้ำยาดับเพลิงเคมี
จำนวน 172 เครื่อง เครื่องหาบหามขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง วิทยุสื่อสาร จำนวน 36 เครื่อง พร้อมทั้งให้
การอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 720 คน

โรงฆ่าสัตว์
ตั้งอยู่บนบริเวณทิศใต้ของเทศบาลตามแรวทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2178 (วารินชำราบ - อำเภอสำโรง)
ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11 ไร่ 80 ตารางวา ฆ่าโค กระบือ และสุกร การกำจัดน้ำเสียเป็นแบบ
อ๊อกซิเดชั่น พอนด์ 

สถานธนานุบาล
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาดสดเทศบาลฯ

 

  ข้อมูลพื้นฐาน
Secured by Siteground Web Hosting