1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิจารณาคัดเลือกชุมชุนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting