1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สภาพสังคม

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
มีลักษณะทั้งที่เป็นชุมชนย่านธุรกิจ ชุมชนเมืองย่านอยู่อาศัย ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท ชุมชนน้ำท่วงถึง
ชุมชนแออัด
และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งการแบ่งลักษณะและเขตชุมชนนั้นได้กำหนดแบ่งตามลักษณะ
พื้นที่ประวัติความเป็นมาและความ
สัมพันธ์ในชุมชนของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น 28 ชุมชน
มีคณะกรรมการชุมชนทำหน้าที่บริหารกิจการของชุมชน มีกลุ่ม
ออมทรัพย์ องค์กรทุนชุมชน อาสาสมัคร
ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การสนับสนุนบทบาทใน
การดูแลชุมชนของตนเอง
ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็น การกระจายอำนาจให้ชุมชนได้มีส่วนรับผิดชอบตนเอง 

1. ชุมชนย่านธุรกิจ มีลักษณะเป็นชุมชนย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งอาคารร้านค้า ตลาด สถานประกอบ
การธุรกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงิน สถานบริการ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ร่ำรวย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีครบถ้วน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีลักษณะหลวมๆ และจะมีกิจกรรม
ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นครั้งคราว ชุมชนลักษณะนี้มี
1 ชุมชน คือ ชุมชนห้าแยก

2. ชุมชนเขตเมือง เป็นชุมชนที่พักอาศัยผสมผสานกับอาคารร้านค้าและสถานบริการ เป็นชุมชนที่มีฐานะดี
และค่อนข้างดี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล้ชิด และมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบของตนเองมากขึ้น ชุมชนลักษณะนี้ ได้แก่ ชุมชนบ้านแสนสำราญ
ชุมชนบ้านสุขสำราญ ชุมชนบ้านต้นแต้ ชุมชนบ้านบูรณะ ชุมชนบ้านหนองตาโผ่น ชุมชนบ้านแหลมทอง
ชุมชนคุ้มวัดวารินทราราม ชุมชนคุ้มวัดผาสุการาม


3. ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความเป็นชนบท มีพื้นที่เกษตรกรรม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขตชุมชนมีความทั่วถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความแน่นแฟ้นผูกพันกับชุมชน และ
ส่วนมากจะรู้จักคุ้นเคยกันดี มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบชุมชนตนเอง และมีกิจกรรมร่วมในชุมชนบ่อยครั้ง
ชุมชนลักษณะนี้ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองกอก ชุมชนบ้านหนองบก ชุมชนบ้านกุดเป่งหมู่ที่ 6 และ 16

4. ชุมชนแออัด มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีความหลากหลายในวิถีชีวิตของชาวชุมชน จึงทำให้ความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้น การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลชุมชนจะมีตามประเด็นปัญหาร่วม
และปัญหาต่างชุมชน ชุมชนลักษณะนี้ได้แก ชุมชนบ้านลับแล ชุมชนบ้านอยู่เย็น ชุมชนบ้านชลประทาน และ
ชุมชนบ้านคำน้ำแซบ

5. ชุมชนลุ่มน้ำ จะมีลักษณะตั้งอยู่ในที่ลุ่ม น้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากริมฝั่งแม่น้ำมูล ลำน้ำสาขา ซึ่งชุมชนเหล่านี้
จะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง บางชุมชนมีลักษณะแออัด บางชุมชนมีลักษณะ
ชนบท การยังชีพยังคงพึ่งพาวิถีธรรมชาติ สังคมมีการเกื้อกูลกัน ชุมชนลักษณะนี้ได้แก่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนคูยาง
ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าก่อไผ่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนกุดปลาขาว

6. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร มีลักษณะเป็นชุมชนใหม่โดยโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีการย้ายเข้ามาอยู่ของคน
หลากหลายอาชีพ ส่วนมากจะมีฐานะปานกลางไปถึงฐานะดี เป็นชุมชนที่กำลังสร้างสังคมใหม่ ชาวชุมชนเริ่มต้น
ที่จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสังคม ชุมชนลักษณะนี้ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนวาริน

 

  ข้อมูลพื้นฐาน
Secured by Siteground Web Hosting