1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น.นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา วัด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน แก่กลุ่มแกนนำเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting