1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี2564 (หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี2564 (หลักสูตรการทำขนมลูกชุบ) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน โดยมีกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จำนวน 40 คน จากทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting