1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนชลประทาน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom meeting ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ
ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เลือกเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นจุดนำเสนอการดำเนินงานจังหวัดสะอาด ในส่วนการจัดการขยะภายในชุมชนของของศูนย์การเรียนรูู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน และการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะ โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / นิติพันธ์ แสนสุข
  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting