1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2556

 

วัน ที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่การพิจารณาขอ อนุมัติแผนจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556  ในส่วนของงานบริหารสาธารณสุข และงานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 4/2556) พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้แนะนำน.ส.นริญตฌาจ์ ใสแสง ทันตสาธารณสุข ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ให้แก่ทางคณะกรรมการฯได้รู้จักด้วย


 

 

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting