1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 4 ตำแหน่ง เจ้าผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นางทิพวัน เกตุสิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รับโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร , นายปกรณ์ชัย เผิ่งจันดา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสิริวรรณ มีปาลาน ตำแหน่ง เจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting