1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์  ร่วมกับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ และคณะ ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการกำหนดแนวทางเพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลดลงสำหรับปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองคลังSecured by Siteground Web Hosting