1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีรองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุมพล สมุทรวินิจพันธ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ โครงหารอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการกำหนดแนวทางเพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลดลงสำหรับปี พ.ศ.2564 ร่วมถึงเทคนิคในการรับมือกับประเด็นปัญหาความท้าทายในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้สามารถจัดเก็บภาษีฯได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting