1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามทะเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง และเจ้าหน้าที่พัสดุประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 3 แห่ง ร่วมประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามทะเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองคลัง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting