1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564


  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting