1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร่วมอบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 51 คน เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวันทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ และประเมินระดับคุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพตนเอง การรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากนางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต และคณะผู้วิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting