1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"ไฟเซอร์" แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้นำเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"ไฟเซอร์"  แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting