1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งขนาดพื้นที่
เทศบาลเมืองวารินชำราบตั้งอยู่ในอำเภอเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของตัวเมืองอุบลฯ
คิดเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งมีถนนสถิตย์นิมานกาลเชื่อมระหว่างตัวเมือง
อุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เดิมมีพื้นที่ 5.7 ตารางกิโลเมตร ต่อมามีการขยาย
อาณาเขตเทศบาลเป็น 12.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ตำบลวารินชำราบทั้งหมด
พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลวารินชำราบ เป็นเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112
ตอนที่ 40 ก. (ลงวันที่
24 กันยายน 2538)


อาณาเขต
ทิศเหนือ                  ติดต่อกับฝั่งแม่น้ำมูล
ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
มีลักษณะทั้งที่เป็นชุมชนย่านธุรกิจ ชุมชนเมืองย่านอยู่อาศัย ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท ชุมชนน้ำท่วงถึง
ชุมชนแออัด
และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งการแบ่งลักษณะและเขตชุมชนนั้นได้กำหนดแบ่งตามลักษณะ
พื้นที่ประวัติความเป็นมาและความ
สัมพันธ์ในชุมชนของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น 28 ชุมชน
มีคณะกรรมการชุมชนทำหน้าที่บริหารกิจการของชุมชน มีกลุ่ม
ออมทรัพย์ องค์กรทุนชุมชน อาสาสมัคร
ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การสนับสนุนบทบาทใน
การดูแลชุมชนของตนเอง
ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็น การกระจายอำนาจให้ชุมชนได้มีส่วนรับผิดชอบตนเอง 

1. ชุมชนย่านธุรกิจ มีลักษณะเป็นชุมชนย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งอาคารร้านค้า ตลาด สถานประกอบ
การธุรกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงิน สถานบริการ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ร่ำรวย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีครบถ้วน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีลักษณะหลวมๆ และจะมีกิจกรรม
ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นครั้งคราว ชุมชนลักษณะนี้มี
1 ชุมชน คือ ชุมชนห้าแยก

2. ชุมชนเขตเมือง เป็นชุมชนที่พักอาศัยผสมผสานกับอาคารร้านค้าและสถานบริการ เป็นชุมชนที่มีฐานะดี
และค่อนข้างดี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความใกล้ชิด และมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบของตนเองมากขึ้น ชุมชนลักษณะนี้ ได้แก่ ชุมชนบ้านแสนสำราญ
ชุมชนบ้านสุขสำราญ ชุมชนบ้านต้นแต้ ชุมชนบ้านบูรณะ ชุมชนบ้านหนองตาโผ่น ชุมชนบ้านแหลมทอง
ชุมชนคุ้มวัดวารินทราราม ชุมชนคุ้มวัดผาสุการาม


3. ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความเป็นชนบท มีพื้นที่เกษตรกรรม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขตชุมชนมีความทั่วถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความแน่นแฟ้นผูกพันกับชุมชน และ
ส่วนมากจะรู้จักคุ้นเคยกันดี มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบชุมชนตนเอง และมีกิจกรรมร่วมในชุมชนบ่อยครั้ง
ชุมชนลักษณะนี้ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองกอก ชุมชนบ้านหนองบก ชุมชนบ้านกุดเป่งหมู่ที่ 6 และ 16

4. ชุมชนแออัด มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีความหลากหลายในวิถีชีวิตของชาวชุมชน จึงทำให้ความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้น การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลชุมชนจะมีตามประเด็นปัญหาร่วม
และปัญหาต่างชุมชน ชุมชนลักษณะนี้ได้แก ชุมชนบ้านลับแล ชุมชนบ้านอยู่เย็น ชุมชนบ้านชลประทาน และ
ชุมชนบ้านคำน้ำแซบ

5. ชุมชนลุ่มน้ำ จะมีลักษณะตั้งอยู่ในที่ลุ่ม น้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากริมฝั่งแม่น้ำมูล ลำน้ำสาขา ซึ่งชุมชนเหล่านี้
จะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง บางชุมชนมีลักษณะแออัด บางชุมชนมีลักษณะ
ชนบท การยังชีพยังคงพึ่งพาวิถีธรรมชาติ สังคมมีการเกื้อกูลกัน ชุมชนลักษณะนี้ได้แก่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนคูยาง
ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าก่อไผ่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนกุดปลาขาว

6. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร มีลักษณะเป็นชุมชนใหม่โดยโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีการย้ายเข้ามาอยู่ของคน
หลากหลายอาชีพ ส่วนมากจะมีฐานะปานกลางไปถึงฐานะดี เป็นชุมชนที่กำลังสร้างสังคมใหม่ ชาวชุมชนเริ่มต้น
ที่จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสังคม ชุมชนลักษณะนี้ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนวาริน
การให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

การจัดเก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลมีรถเก็บขยะอัดท้ายา จำนวน 5 คัน รถคอนเทรนเนอร์จำนวน 1 คัน รถเข็นเล็กบรรทุกขยะ จำนวน 25 คัน
จัดเก็บขยะวันละ 2 เที่ยว ปริมาณของขยะเท่ากับ 50 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ 30-40 ตัน/วัน
มีถังขยะรองรับขยะ จำนวน 1,200 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนน จำนวน 31 คน เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ จำนวน
23 คน เจ้าหน้าที่ชุดโยธา จำนวน 21 คน

ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
เทศบาลมีที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 197 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนผดุง ห่างจากเขตเทศบาล 19 กิโลเมตร

ตลาดสดเทศบาล
เทศบาลมีตลาดสด 2 แห่ง

ตลาดสดเทศบาล 1
ตั้งอยู่ถนนเกษมสุขห่างจากจากเทศบาล 500 เมตรพื้นที่อาคาร 84x36 เมตร รวมพื้นที่นอกอาคาร 89x41 เมตร 
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 9 คน ทำความสะอาดวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ล้างทำความสะอาดตลาดสดสัปดาห์ละ 
2 วัน คือวันจันทร์ และวันศุกร์ มีการกำจัดหนูและแมลงทุกเดือน


ตลาดสดเทศบาล 2
ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 5 ห่างจากเทศบาลประมาณ 1,500 เมตร มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 คน
ล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ลาน คสล. และลานจอดรถ

อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดสดเทศบาลเป็นสถานที่จอดรถประจำทาง เป็นเขตสัมปทานของเอกชน
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 3 คน ทำความสะอาดช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00-13.00 น. และช่วงบ่าย
เวลาประมาณ 13.00-20.00 น.

การดับเพลิง
มีจำนวนบุคลากรประมาณ 40 นาย และรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน น้ำยาดับเพลิงเคมี
จำนวน 172 เครื่อง เครื่องหาบหามขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง วิทยุสื่อสาร จำนวน 36 เครื่อง พร้อมทั้งให้
การอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 720 คน

โรงฆ่าสัตว์
ตั้งอยู่บนบริเวณทิศใต้ของเทศบาลตามแรวทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2178 (วารินชำราบ - อำเภอสำโรง)
ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11 ไร่ 80 ตารางวา ฆ่าโค กระบือ และสุกร การกำจัดน้ำเสียเป็นแบบ
อ๊อกซิเดชั่น พอนด์ 

สถานธนานุบาล
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาดสดเทศบาลฯ
  ข้อมูลพื้นฐาน
Secured by Siteground Web Hosting