1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น และติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปวิดา นาลาด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของท้องถิ่น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 โดยมีนางสาวนุชนาถ ดีสุภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง, นายวัชรินทร์  กว้างขวาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting