1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมให้ความรู้และยกระดับมาตรฐานร้านค้าร้านชำภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2556

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และยกระดับมาตรฐานร้านค้าร้าน ชำภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556  จัดโดยงานบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำ อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถนำไปพัฒนาปรับ ปรุงร้านค้าร้านชำของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  และยังเป้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้เกิดความรู้สึกสบายใจเมื่อ ซื้อสินค้า โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภญ.พรรณธิดา วรรณลี เภสัชสาธารณสุข จากโรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมด้วยนายบุญชู ใจภักดี นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลวารินชำราบ และคณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting