1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับละร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหมวกจราจรเทศกิจเมืองวารินชำราบ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ได้ให้การต้อนรับละร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหมวกจราจรเทศกิจเมืองวารินชำราบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายรัชชานนท์  มหาราช  กรรมการสภาทนายความ ภาค 3 ,นายภูวดล ปุญญา ปลัดอำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ,ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพัฒน์  ศรีผึ้ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ,นางสาวกิตติ์ธนพร  พลละศักดิ์ ทนายความ สำนักกฎหมายคุณธรรม ,นางสาวยุภา หวังยศ  ครู โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  ,นายสถาพร  วาณิชขจรกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท และว่าที่ร้อยตรี วิชิต  หวังยศ นักจัดการงานเทศกิจ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting