1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้กล่าวเปิดการกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และเอาชนะความยากจนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 60 คน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีรองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอังคณา ผาลิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากพัฒนาการอำเภอวารินชำราบและทีมงานมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting