1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองคลัง

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting