1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน


วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ในวันเสาร์ที่ 19  และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2548 เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการชุมชนชุดเดิมที่หมดวาระ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้กำหนดจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565  นี้ จึงขอเชิญ ชาวชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ร่วมกันใช้สิทธิเลือกกรรมการชุมชน ณ ชุมชนที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น  "เลือกคนดี เข้ามาพัฒนาชุมชนของเรา"

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting