1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ภาคเช้า


วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการเลือกกรรมการชุมชนใน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกุดปลาขาว, ชุมชนคุ้มวัดวารินทราราม, ชุมชนบ้านเกตุแก้ว, ชุมชนกุดเป่ง ม.16, ชุมชนกุดเป่ง ม.6, ชุมชนลับแล และชุมชนดอนงิ้ว ในการนี้นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ได้นำคณะกรรมการอำนวยการการเลือกกรรมการชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในภาคเช้า ซึ่งบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชนในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2548 เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการชุมชนชุดเดิมที่หมดวาระ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้กำหนดจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 โดยแต่ละชุมชนจะมีกรรมการชุมชนได้ชุมชนละ 7 คน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting