1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ภาคบ่าย


วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการเลือกกรรมการชุมชนใน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดีงาม, ชุมชนหาดสวนยา,ชุมชนท่ากอไผ่,ชุมชนหาดสวนสุข 1, ชุมชนคูยาง,ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนท่าบ้งมั่ง ในการนี้นางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล ได้นำคณะกรรมการอำนวยการการเลือกกรรมการชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในภาคเช้า ซึ่งบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชนในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2548 เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการชุมชนชุดเดิมที่หมดวาระ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้กำหนดจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 โดยแต่ละชุมชนจะมีกรรมการชุมชนได้ชุมชนละ 7 คน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting