1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3


วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำรถชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (สะพานกุดปลาขาว) เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก(ผู้ป่วยสีเขียว) จะได้รับการรักษาตามนโยบาย เจอ แจก จบ ของกระทรวงสาธารณสุข คือ รับยาทันที​ พร้อมให้คำแนะนำ​การปฏิบัติตัว และเข้าสู่ระบบการรักษา​แบบ Home Isolation : HI​

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (สะพานกุดปลาขาว)  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจโปรดนำบัตรประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเขียนที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อมาด้วยเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting