1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเจตต์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เดินทางมามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ ครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนแสนสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล,นางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล,นายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และนายมานะ สำเภารักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการขจัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting