1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ นางพัชรา สุขกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ ได้แก่ นางพัชรา สุขกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting