1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนประชาคม โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห้นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ซึ่งได้มีการจัดประชาคมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อจัดทำแผนฯไปเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาโครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อให้คณะผู้บริหารได้เสนอบัญชีโครงการเกินศักยภาพให้คณะกรรมการได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอต่อไป

ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองวิชาการและแผนงาน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting