1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่4 พ.ศ.2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่4 พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการโครงการต่างๆในแผนพัฒนาห้าปี ของเทศบาลในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณSecured by Siteground Web Hosting