1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ในเรื่องสวัสดิการ และสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติผู้พิการ พ.ศ. 2550 และการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการทำยาดมพิมเสนน้ำและยาหม่องสมุนไพร โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ยังได้รับเกียรตินายชาญ นพคุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และนางสาวราตรี ภูเด่น จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting