1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 สำหรับวาระในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย
- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
- ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สภาเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting