1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ที่จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 70 ปี บริบูรณ์ (ในกรณีบัตรประชาชนเด็ก ทำได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 15 ปี บริบูรณ์)

3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน (หากไม่มีจะต้องทำเรื่องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก่อน)สถานที่ที่ให้ไปยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

1.         ที่ว่าการอำเภอ

2.         ที่ว่าการกิ่งอำเภอ

3.         สำนักงานเขต (กรณีกรุงเทพมหานคร)

4.         สำนักงานเทศบาล

5.         สำนักปลัดเมืองพัทยา

โดยในวันที่ขอทำบัตรนั้น ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขึ้นตรงต่อเขต อำเภอ หรือกิ่งอำเภอใด หรือขึ้นตรงต่อเมืองพัทยา ก็ให้ไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตนั้น หรือที่สำนักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี

การทำบัตรประชาชนในกรณีต่างๆ

               การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนมีขั้นตอนในการทำที่ต่างกันไปตามกรณี ในบทความนี้จะขอพูดถึงสองกรณีที่สำคัญและอาจต้องทำบ่อยๆก่อน ได้แก่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่บัตรเดิมหมดอายุ และการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่บัตรเดิมถูกทำลาย หรือสูญหาย หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกกำหนดเวลา

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่บัตรเดิมหมดอายุ

1.         ติดต่อที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอที่ทะเบียนบ้านของผู้ขอมีบัตรขึ้นตรงอยู่ ด้วยตัวเอง

2.         กรอกเอกสารแบบ บ.ป. 1 และนำยื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ แก่เจ้าหน้าที่

3.         รอคิวทำบัตร และถ่ายรูปติดบัตร

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ในกรณีที่บัตรถูกทำลาย สูญหาย หรือขอทำบัตรเกินกำหนดระยะเวลา

1.         ติดต่อสำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอที่ทะเบียนบ้านของผู้ขอมีบัตรขึ้นตรงอยู่ ด้วยตัวเอง จากนั้น แจ้งบัตรหายต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร เพื่อทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนด จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

2.         กรอกเอกสารแบบ บ.ป. 1 และนำยื่นพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แก่เจ้าหน้าที่

3.         แสดงหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานออกให้ เพื่อยืนยันตนว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่นใบขับขี่ สูติบัตร หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

4.         ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ ผู้ขอมีบัตรจะต้องนำพยานบุคคลที่เจ้าพนักงานเชื่อถือเข้ามาเป็นพยานยืนยัน

5.         หากบัตรเดิมที่สูญหายหรือถูกทำลาย จะต้องนำหลักฐานตามข้อ 3 และ 4 พร้อมเจ้าบ้านผู้น่าเชื่อถือไปรับรองด้วย

 

 

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting