1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 สำหรับวาระในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย - วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 - ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

- วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้

- ญัตติ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สภาเทศบาลSecured by Siteground Web Hosting