1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรม"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ " ในระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ กุดศรีมังคละ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ " ในระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์​​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบกุดศรีมังคละ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขอนามัย การประกอบอาชีพ การสัญจรทางน้ำได้รับความสะดวก บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน และให้ประชาชนนำผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมัก รวมถึงยังเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting