1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำในลำน้ำกุดปลาขาว


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้สั่งการให้กองช่างสุขาภิบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำในลำน้ำกุดปลาขาวออกเพื่อเร่งการระบายน้ำให้รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ และรถบรรทุกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินการ

พร้อมกันนี้ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาล

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting