1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดีเด่น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถนำไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองคลังSecured by Siteground Web Hosting