1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกันนี้ทางองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวิภารัตน์ วังสุทธิสมศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และคณะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และพาทำกิจกรรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting