1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2565

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2565 โดยได้เกียรติจากนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting