1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 ในชุมชนบ้านสวนวาริน


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลหมอน้อยศาลาชุมชนบ้านสวนวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.จิตอาสา CG และ อสม.ชุมชนบ้านสวนวาริน จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 แก่ประชาชนในชุมชนบ้านสวนวาริน โดยได้มีการตรวจคัดกรองภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป การให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันในผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน และการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 2-5 ปี ในโครงการวิจัยภาวะขาดสารอาหาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน  เฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมถึงสามารถส่งต่อการดูแลผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลวารินชำราบได้ทันท่วงที

ภาพโดย ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting