1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยพิบัติและการจัดการขยะ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายสุวัฒน์ คงยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ สมาชิกสภา และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting