1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการส่งเสริมและยกระดับการประเมิน LPA ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการส่งเสริมและยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  ซึ่งได้มีการชี้แจงขั้นตอน วิธีการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพฯ และการบรรยายแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพฯ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกระบวนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting