1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวศิริมาส  สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ดำเนินการออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting