1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เบื้องต้นรอบแรก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting


วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เบื้องต้นรอบแรก ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยคณะผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ปรึกษาในการตรวจประเมินรางวัลฯ เพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting