1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจติดตามแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับอปท. ประจำปี 2566 จากคลังจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นาย พงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ในการตรวจแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
Secured by Siteground Web Hosting