1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ผ่านการประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA : 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2566


วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heath Accreditation : EHA) รหัส EHA:4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผลการประเมินเทศบาลเมืองวารินชำราบมีผลการประเมิน EHA:4002 ดังนี้ (เต็ม 100 คะแนน)
- คะแนนกระบวนการได้     92 คะแนน
- คะแนนผลลัพธ์ได้     100 คะแนน     
- คะแนนภาพรวมได้    96 คะแนน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting